Admission

Πληροφορίες

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι διπλωματούχοι Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, απόφοιτοι Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Μηχανικής Βιοσυστημάτων, Χημικοί, Φαρμακοποιοί, Βιολόγοι, Βιοχημικοί και απόφοιτοι Τμημάτων  Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, απόφοιτοι ομοταγών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων, καθώς και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.


Κριτήρια αξιολόγησης και εισαγωγής

• Γενικός βαθμός πτυχίου (15%)
• Άριστη ή πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας (10%)
• Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα  μαθήματα του Π.Μ.Σ. (15%)
• Επίδοση στην πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο (15%)
• Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%)
• Συνέντευξη (35%)


Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, διαρκείας δεκατριών (13) εβδομάδων. Στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών διεκπεραιώνεται η μεταπτυχιακή διατριβή, η οποία θα αρχίζει από το δεύτερο εξάμηνο, ώστε να δίδεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των πειραμάτων αγρού. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας δίδεται η δυνατότητα προσωρινής διακοπής σπουδών μέχρι ένα εξάμηνο. Στους εργαζόμενους δίδεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης με παράταση της διάρκειας ως ο Νόμος ορίζει. Επίσης δίδεται η δυνατότητα παράτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επί ένα εξάμηνο μετά από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του προγράμματος. Ο αθροιστικός χρόνος παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβεί τους 48 μήνες.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Τα μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή μεσημέρι.

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η 18η Οκτωβρίου 2019.


Τέλη φοίτησης

Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 4.000€.
Η αποπληρωμή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά σε 4 (τέσσερις) δόσεις ως εξής:
• Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στο 30% του τελικού ποσού και καταβάλλεται με την εγγραφή.
• Κατά το δεύτερο και τρίτο εξάμηνο καταβάλλονται από δύο ισόποσες δόσεις, κάθε μία εκ των οποίων ανέρχεται στο ποσοστό 30%     του τελικού ποσού.
• Κατά το τέταρτο εξάμηνο εξοφλείται το υπόλοιπο 10% με τη δήλωση του θέματος της μεταπτυχιακής διατριβής.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ανέρχεται έως 20 άτομα. Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα κριτήρια, έως τρεις υπότροφοι που πέτυχαν σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού για το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.


Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιούνται οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ειδικότερα:
• Πειραματικές εκτάσεις με καλλιέργειες ΑΦΦ
• Αποστακτικό συγκρότημα τύπου Clevenker για παραγωγή αιθέριων ελαίων
• Βιομηχανική συσκευή απόσταξης χωρητικότητας 100  λίτρων
• Μηχανή συσκευασίας δρόγης
• Αέριος χρωματογράφος Agilent συνδεδεμένος με φασματογράφο μάζας
• Σύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις 
• Εργαστήρια Εντομολογίας-Φυτοπαθολογίας
• Εργαστήρια ζωοτεχνίας-γαλακτοκομίας

 

Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη εδώ)

Για την αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στο Τμήμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Την αίτηση με όλα τα πεδία συμπληρωμένα
 2. Όλα τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών
 3. Όλες τις αναλυτικές βαθμολογίες των τίτλων σπουδών
 4. Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
 5. 2 Συστατικές Επιστολές *
 6. Ενημερωμένο Βιογραφικό Σημείωμα
 7. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. 4 φωτογραφίες ταυτότητας
 9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
 10. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
 11. Δημοσιεύσεις που τυχόν έχει
 12. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρακολουθεί κάποιο άλλο Π.Μ.Σ. (N.1599/1986)


* Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συμπεριληφθούν σε κλειστό φακέλο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή να σταλούν απευθείας από τους Καθηγητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να αναγράφεται στο φάκελο το όνομα του υποψηφίου.

Ως καταλυτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το 2019/20 ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου.