Πληροφορίες

Κατηγορίες υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή απόφοιτοι Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, απόφοιτοι Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Μηχανικής Βιοσυστημάτων, διπλωματούχοι Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων, Χημικοί, Φαρμακοποιοί, Βιολόγοι, Βιοχημικοί και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, απόφοιτοι ομοταγών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων, καθώς και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

Img

Κριτήρια αξιολόγησης και εισαγωγής

• Γενικός βαθμός πτυχίου, (15%)
• Άριστη ή πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας(10%)
• Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (15%)
• Επίδοση στην πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο(15%)
• Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.(10%)
• Συνέντευξη (35%)

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό εδώ: Αιτηση Συμμετοχης

Αίτηση Συμμετοχής

Για την αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στο τμήμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Την αίτηση που θα βρεί σε αυτή τη σελίδα με όλα τα πεδία συμπληρωμένα
• Όλα τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών
• Όλες οι αναλυτικές βαθμολογίες των τίτλων σπουδών
• Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
• 2 Συστατικές Επιστολές *
• Ενημερωμένο Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
• 4 φωτογραφίες ταυτότητας
• Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
• Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
• Δημοσιεύσεις που τυχόν έχει
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρακολουθεί κάποιο άλλο ΠΜΣ (N.1599/1986)

* Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συμπεριληφθούν σε κλειστό φακέλο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή να σταλλούν απευθείας από τους καθηγητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να αναγράφεται στο φάκελο το όνομα του υποψηφίου.

Ως καταλυτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το 2017/18 ορίζεται η 31η Ιουλίου.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, διαρκείας δεκατριών (13) εβδομάδων. Στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών διεκπεραιώνεται η μεταπτυχιακή διατριβή, η οποία θα αρχίζει από το δεύτερο εξάμηνο, ώστε να δίδεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των πειραμάτων αγρού. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας δίδεται η δυνατότητα προσωρινής διακοπής σπουδών μέχρι ένα εξάμηνο. Στους εργαζόμενους δίδεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης με παράταση της διάρκειας ως ο Νόμος ορίζει. Επίσης δίδεται η δυνατότητα παράτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επί ένα εξάμηνο μετά από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του προγράμματος. Ο αθροιστικός χρόνος παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβεί τους 48 μήνες.
Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η 1 Οκτωβρίου 2017. Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή μεσημέρι.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 4.000€.

Η αποπληρωμή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά σε 4 (τέσσερις) δόσεις ως εξής:
• Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στο 30% του τελικού ποσού και καταβάλλεται με την εγγραφή.
• Κατά το δεύτερο και τρίτο εξάμηνο καταβάλλονται από δύο ισόποσες δόσεις, κάθε μία εκ των οποίων ανέρχεται στο ποσοστό 30% του τελικού ποσού.
• Κατά το τέταρτο εξάμηνο εξοφλείται το υπόλοιπο 10% με τη δήλωση του θέματος της μεταπτυχιακής διατριβής.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ανέρχεται έως 20 άτομα. Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα κριτήρια, έως τρεις υπότροφοι που πέτυχαν σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού για το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Ειδικότερα στο Τμήμα υπάρχουν:

Img

• Πειραματικές εκτάσεις με καλλιέργειες ΑΦΦ
• Αποστακτικό συγκρότημα τύπου Clevenker για παραγωγή αιθέριων ελαίων
• Βιομηχανική συσκευή απόσταξης χωρητικότητας 100 λίτρων
• Μηχανή συσκευασίας δρόγης
• Αέριος χρωματογράφος Agilentσυνδεδεμένος με φασματογράφο μάζας
• Σύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Τμήματος
• Εργαστήρια Εντομολογίας-Φυτοπαθολογίας
• Εργαστήρια ζωοτεχνίας-γαλακτοκομίας