Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ


Το Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» (ΦΕΚ  3228/τ. Β'/07-08-2018).